همکاری در فروش فایل میهن همکار
به باشگاه دانشجومعلمان ایران خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : اعلام اسامی نفرات برگزیده مسابقات پرسش مهر 16

اعلام اسامی نفرات برگزیده مسابقات پرسش مهر 16

تاریخ ارسال پست:
چهارشنبه 12 خرداد 1395
نویسنده:
دانشجومعلم
نظرات :
تعداد بازدید:
526

اعلام اسامی نفرات برگزیده مسابقات پرسش مهر 16

اسامی نفرات برگزیده مسابقات پرسش مهر 16 ( فرهنگیان ) اعلام شد.

 اسامی نفرات برگزیده مسابقات پرسش مهر 16 ( فرهنگیان )  در سال تحصیلی   95-1394 اعلام شد:

ردیفنام ونام خانوادگیجنسیتمدرك تحصیلیاستانرشتهگرایش

 

1رقیه صالح یارزنلیسانسآذربایجان شرقیادبی و پژوهشیداستان نویسی

2شهین احمد محمودیزنفوق دیپلمآذربایجان شرقیادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

3محمد باقر شفیع زادهمردفوق دیپلمآذربایجان غربیهنرهای تجسمیپوستر

4حجت مجردمردفوق لیسانساردبیلهنرهای تجسمیپوستر

5عظیم بیرامعلی كیویمردفوق دیپلماردبیلرسانه وفضای مجازیوبلاگ

6عوض بشیریمردفوق لیسانس وبالاتراردبیلرسانه وفضای مجازیوبلاگ

7رعنا محمدیزنفوق لیسانساردبیلادبی و پژوهشیداستان نویسی

8بهروز آقا زادهمرددکترااردبیلادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

9محمد احمد وندمردفوق لیسانساصفهانادبی و پژوهشیداستان نویسی

10کاظم کیان آرامردلیسانساصفهانهنرهای تجسمینقاشی

11رضوان حاج امینیزنفوق دیپلماصفهانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

12مهدی باغبان زادهمردفوق دیپلماصفهانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

13افضل سادات مصطفویزنلیسانساصفهانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

14امیر قیطاسیمردلیسانساصفهاننمایشنامه نویسیصحنه ای

15حمیدرضا رنجكشمردلیسانساصفهاننمایشنامه نویسیصحنه ای

16سمیه ستاریزنفوق دیپلماصفهانادبی و پژوهشیداستان نویسی

17بهرام افشاریمردفوق لیسانساصفهانادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

18لیلا فاطمیزنلیسانساصفهانادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

19تهمینه شفیعیزنفوق لیسانساصفهانادبی و پژوهشیشعر

20مرتضی دهقان آزادمردلیسانسالبرزادبی و پژوهشیشعر

21لیلا سالمزنلیسانسالبرزادبی و پژوهشیداستان نویسی

22احد صباحی کیامردلیسانسایلامهنرهای تجسمیشكسته نستعلیق

23مریم خدا رحمیزنلیسانسایلامهنرهای تجسمینقاشی

24سید علی موسویمردفوق لیسانسایلامادبی و پژوهشیداستان نویسی

25سید مراد رستم پورمردفوق دیپلمایلامادبی و پژوهشیداستان نویسی

26محمد ابراهیمیمردلیسانسبوشهررسانه وفضای مجازیوبلاگ

27معصومه منصوریزنفوق دیپلمبوشهرادبی و پژوهشیداستان نویسی

28محمد ادیب نیامردلیسانسبوشهرادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

29الهام بیرایندهزنلیسانستهرانهنرهای تجسمیعكاسی

30فتانه اسدی ارجنگیزنلیسانسچهارمحال بختیاریهنرهای تجسمیشكسته نستعلیق

31عباس امانی نبیمردلیسانسچهارمحال بختیاریهنرهای تجسمینقاشی

32زینب شیروانیزنلیسانسچهارمحال بختیاریرسانه وفضای مجازیوبلاگ

33عذرا مولویزنلیسانسچهارمحال بختیاریادبی و پژوهشیشعر

34جواد حدادیمردلیسانسخراسان جنوبیادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

35زهرا فتحیزندکتراخراسان جنوبیادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

36میثم امینیمردلیسانسخراسان رضویهنرهای تجسمیعكاسی

37محمد گلزار مقدممردلیسانسخراسان رضویادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

38زهره كهندلزنفوق لیسانسخراسان رضویادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

39ابراهیم ادیبی یزدانیمردفوق دیپلمخراسان شمالیهنرهای تجسمیخط نستعلیق

40رسول گلی زادهمردلیسانسخراسان شمالیرسانه وفضای مجازیوبلاگ

41مریم مهماندوستزنفوق لیسانس وبالاترخراسان شمالیرسانه وفضای مجازیوبلاگ

42محمد تقی بهنام فرمرددکتراخراسان شمالیادبی و پژوهشیشعر

43ربابه یزدانیزنفوق لیسانسخراسان شمالیادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

44سید مجاهد موسویمردلیسانسخوزستانادبی و پژوهشیداستان نویسی

45بهمن کرمیمردلیسانسزنجانهنرهای تجسمیطراحی

46جلال صحبتیمردفوق دیپلمزنجانهنرهای تجسمیپوستر

47زهرا نیساریزنفوق دیپلمزنجانهنرهای تجسمینقاشی 

48مهدی قره داش خانیمردلیسانسزنجانهنرهای تجسمینقاشی

49ابوالفضل نظریمردفوق لیسانسزنجانهنرهای تجسمینقاشی

50سارا معتمدیزنفوق لیسانسزنجانهنرهای تجسمیتصویرسازی

51علی یوسفی تلوکلاییمردلیسانسزنجانهنرهای تجسمیتصویرسازی

52لیلا علویزنفوق دیپلمزنجانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

53مجید طاهریمردفوق دیپلمزنجانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

54سكینه طاهریزنفوق لیسانس وبالاترزنجانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

55یاسمن قاسمی پورزنلیسانسسمنانادبی و پژوهشیشعر

56طوبی كهخایی مقدمزنفوق دیپلمسیستان و بلوچستانادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

57امیر پژمانمردلیسانسفارسهنرهای تجسمیخط نسخ

58سیما سلیمانپورزنفوق لیسانسفارسهنرهای تجسمیخط نسخ

59علیرضا کریم پورمردفوق لیسانسفارسهنرهای تجسمینقاشیخط

60آمنه داوطلبزنفوق دیپلمفارسنمایشنامه نویسیصحنه ای

61مجتبی دهقانیمردلیسانسفارسادبی و پژوهشیشعر

62یوسف زارعیمردلیسانسفارسادبی و پژوهشیداستان نویسی

63ناز آریا وصالزنفوق دیپلمفارسادبی و پژوهشیداستان نویسی

64حسین نوروزیمردفوق دیپلمفارسادبی و پژوهشیشعر

65شهرزاد میراثهزنلیسانسقزوینهنرهای تجسمیپوستر

66علی کاظم لومردلیسانسقزوینهنرهای تجسمیتصویرسازی

67پیام رحمانیمردفوق لیسانس وبالاترقزوینرسانه وفضای مجازیوبلاگ

68الهه علمداریانزنلیسانسقزوینادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

69محبوبه حبشی هازنفوق دیپلمقزوینادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

70ستار فلاحمردلیسانسکردستانادبی و پژوهشیشعر

71فرزانه مرتضویزنفوق دیپلمکهکیلویه و بویر احمدهنرهای تجسمیپوستر

72فاطمه فتحیزنفوق لیسانسکهکیلویه و بویر احمدهنرهای تجسمینقاشی

73نجف اصغر نژادمردفوق لیسانسکهکیلویه و بویر احمدادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

74شادی مولودیزنلیسانسكردستانهنرهای تجسمیخط نستعلیق

75پرویز امامیمردلیسانسكردستانهنرهای تجسمیخط نستعلیق

76مراد امیدیمردلیسانسكردستانهنرهای تجسمینقاشیخط

77اعظم سعیدی نژادزنلیسانسكردستانهنرهای تجسمیپوستر

78منصوره روحیزنلیسانسكردستانهنرهای تجسمینقاشی

79محمد شهبازیمردلیسانسكردستانهنرهای تجسمیعكاسی

80شیوا سرایداریزنلیسانسكردستانهنرهای تجسمیعكاسی

81وحید محمد علیمردلیسانسكردستانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

82جلال نصیری هانیسمردفوق لیسانس وبالاتركردستانفیلم كوتاهمستند

83مهین خوشنامیزنفوق لیسانسكردستانادبی و پژوهشیداستان نویسی

84عبدالحسین مرادی هوشیارمردفوق دیپلمكرمانشاهادبی و پژوهشیداستان نویسی

85یعقوب كاظمی منصورآبادمردفوق لیسانس وبالاتركهكیلویه و بویر احمدفیلم كوتاهمستند

86سیدصالح زینی پورمردلیسانسكهكیلویه و بویر احمدنمایشنامه نویسیصحنه ای

87سمانه عرب ساغریزنفوق لیسانسگلستانهنرهای تجسمیطراحی

88محمد ضیائیمردفوق لیسانس وبالاترگلستانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

89ناصر صالح زادهمردلیسانسگلستانادبی و پژوهشیداستان نویسی

90نسرین حسن پورزنفوق لیسانس وبالاترگیلانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

91اعظم شاه كرمیزنلیسانسلرستانادبی و پژوهشیمقاله پژوهشی

92پرویز غرایق زندیمردلیسانسمازندرانهنرهای تجسمیخط نستعلیق

93فاطمه نظریزنلیسانسمازندرانهنرهای تجسمیشكسته نستعلیق

94فائزه فلاحزنفوق لیسانسمازندرانهنرهای تجسمیتصویرسازی

95علیرضا دهرویهمردفوق لیسانسمازندرانادبی و پژوهشیشعر

96سعید رضا مقصودیمردلیسانسمركزیهنرهای تجسمیعكاسی

97شبنم مرادیان مهرجوزنلیسانسمركزیهنرهای تجسمیعكاسی

98زینب ناصری بازیاریزنفوق دیپلمهرمزگانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

99كرامت بلالیمردفوق لیسانس وبالاترهرمزگانفیلم كوتاهمستند

100عبدالمجید انصاری نسبمردفوق لیسانسهرمزگانادبی و پژوهشیشعر

101بیتا مسیبیزنلیسانسهمدانرسانه وفضای مجازیوبلاگ

102جهانگیر طاهریمردفوق لیسانسهمدانادبی و پژوهشیداستان نویسی

103زری برزگر بافقیزنفوق لیسانسیزدادبی و پژوهشیداستان نویسی

104زهرا باغستانیزنلیسانسیزدادبی و پژوهشیداستان نویسی

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]