همکاری در فروش فایل میهن همکار
به باشگاه دانشجومعلمان ایران خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : نامه ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آموزش و پرورش به فانی

نامه ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آموزش و پرورش به فانی

تاریخ ارسال پست:
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
نویسنده:
دانشجومعلم
نظرات :
تعداد بازدید:
483

نامه ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آموزش و پرورش به فانی

ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۴ آموزش و پرورش در نامه ای سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش خواستار رفع مشکلات خود شدند.

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از مهر؛ ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۴ آزمون استخدامی آموزش و پرورش در نامه ای سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش اعلام کردند: آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺲ از ﮐﺶ و ﻗﻮﺳﻬﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن، ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮی از ۱۳۹۴در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺸﺮده ای در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ، ﻣﻬﺎرت ﻣﻌﻠﻤﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮕﺮوﻧﺪ.

در ادامه این نامه آمده است: زﻫﯽ ﺳﻌﺎدت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه و ﺳﺮﺧﻮرده، وارد اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻻﺑﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا؟ و اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی وزﯾﺮ، ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎور دارﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم، ﺑﻼﺷﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت داده اﯾﺪ. اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷت ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺠﺎد دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﮐﻼس درس ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ کرد.

این نامه می افزاید: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۴ آموزش و پرورش ماده ۲۸ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺸﺮده ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ۴ روز و هر روز ۸ ساعت صبح و عصر برگزار می شود، ﻋﻤﻼً اﻣﮑﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ کرده اﺳﺖ. اﻟﺤﺎل ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎً ﻓﺮزﻧﺪان، از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ درآﻣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ آن را داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻧﺪارﯾﻢ، را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﻫﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ، ﺳﺨﻦ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.   

این پذیرفته شدگان بیان کرده اند: در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ۵ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ پذیرفته شده در آزمون، ۱۲ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ به جرگه معلمان می پیوندند با این تفاوت که آنها ۴ ﺳﺎل از دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اما این ۵ هزار نفر که با هزینه خود تحصیل کرده و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎری ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮد، اﺳﮑﻨﺎس ﺗﺎﻧﺨﻮرده در آورﻧﺪ.... این در حالیست که در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﻮن ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد.

در پایان خطاب به وزیر آمده است: ﺟﻨﺎب آﻗﺎی وزﯾﺮ! ﻟﻄﻔﺎً ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻻﻗﻞ اﮔﺮ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﻤﺎ اﺧﺬ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ، دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و از ﺣﻘﻮق زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎﻟﻤﺎن ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛  ﺻﺪﻫﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ       ﮐﺰ ﮐﺎر ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﮔﺮه ﺑﺴﺘﻪ واﮐﻨﺪ 

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]